Toppmeny_logo_vigres
Toppmeny_logo_vigres
Title_arrow

Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst

Fra og med 1. september 2017 har personlige skattytere kunnet etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler. Fordelen med en slik konto er at private skattytere kan benytte ASK-kontoen til å kjøpe og selge aksjer og andeler i aksjefond skattefritt. Eventuelle gevinster skattlegges først i det øyeblikket gevinsten tas ut av kontoen.
Det er ingen begrensninger for hvor stort beløp en privat skattyter kan investere i en aksjesparekonto. Det er heller ingen begrensninger når det gjelder antall slike kontoer en privat skattyter kan ha, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder. Det gjelder imidlertid visse begrensninger med hensyn til hva slags type aksjer og hvilke typer aksjefondsandeler man kan investere i via aksjesparekontoen.

Kan ikke bruke ASK til å investere i rentefond
Midler på aksjesparekontoen kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Når det gjelder investeringer i fondsandeler via en aksjesparekonto er det satt som krav at det bare kan investeres i verdipapirfond som har en aksjeandel på mer enn 80 % ved inntektsårets begynnelse. Dette innebærer at man via aksjesparekontoen ikke kan investere i rene rentefond eller hvor en vesentlig del av fondets eiendeler består av rentebærende papirer.

Ikke alle aksjer på Oslo Børs er hjemmehørende i EØS
Når det gjelder investeringer i aksjer via aksjesparekontoen, er det verdt å merke seg at kravet er at selskapet man kjøper aksjer i må være hjemmehørende i EØS. Det er med andre ord ikke nok at aksjene er notert på Oslo Børs eller andre børser innenfor EØS-området, da ikke alle selskaper på disse børsene faktisk er hjemmehø­ rende i EØS. For eksempel er Frontline, som er en av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, hjemmehørende utenfor EØS. Det samme gjelder et tjuetalls andre selskaper på hovedlisten

Utbytte skattlegges fortsatt ved utdeling
Det er bare gevinsten ved salg av aksjer eller andeler som er skattefri. Utbytte som mottas på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges som tidligere, på det tidspunkt generalforsamlingen vedtar utdeling.Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen. Utbytte som går inn på aksjesparekontoen behandles som innskudd og øker da også skjermingsgrunnlaget.

Slik regnes skatten ut
Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttak fra kontoen blir ikke beskattet før beløpet overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på kontoen.

Kan lønne seg å overføre alt på en gang
I løpet av et inntektsår kan det for noen forekomme en rekke innskudd og uttak på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes da til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Hvis man planlegger å flytte over flere aksjer og fond til samme aksjesparekonto kan det derfor være lønnsomt å flytte over hele beholdningen av aksjer, fond og kontanter på aksjesparekontoen samtidig. Å få til dette på samme dag, kan for mange være en utfordring, noe også Skatteetaten har bemerket. Ifølge Skatteetaten vil det imidlertid bli utvist «noe skjønn», slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene, f.eks. at man anser de første overføringene innen en toukersperiode som en samlet overføring

Gunstige overgangsregler
Ved overføring av aksjer/andeler fra kontohaver til en aksjesparekonto vil dette i vanlige fall bli skattlagt som om aksjen/andelen blir realisert. Aksjonæren blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overfø­ ringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen/andelen som legges til grunn ved gevinstberegningen. For å lette overgangen til den nye ordningen med aksjesparekonto er det vedtatt overgangsregler der det åpnes for at personlige aksjonærer i 2017 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet. Dette innebærer at skattyter kan overføre aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekontoen uten beskatning, og at innskuddet på kontoen settes til inngangsverdien på aksjene eller andelene som overføres. Overgangsreglene gjelder i første omgang ut 2017, men siden ordningen ble innført senere enn først planlagt har Finansdepartementet uttalt at det i statsbudsjettet vil bli foreslått å utvide overgangsperioden ut over 31. desember i år. En effekt av overgangsreglene er at de kan være gunstige for dem som sitter i aksjer eller fondsandeler med latent gevinst, som de nå ønsker å realisere. Dette fordi man med en aksjesparekonto først beskattes for gevinster i det øyeblikk gevinsten tas ut av konto. Etter en skattfri overføring av aksjer med latent gevinst kan man med andre ord selge aksjene, ta ut et beløp tilsvarende inngangsverdien på aksjene skattefritt, og la kun gevinsten fra salget bli stående igjen på aksjesparekontoen, uten at dette utløser skatteplikt. Har man i dag aksjer/fondsandeler med latent tap som man ønsker å realisere kan det være mer tjenlig ikke å overføre disse til aksjekontoen, da tap på en aksjesparekonto ikke kan realiseres før hele kontoen gjøres opp. 
 
Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Digital sykemelding
Digital sykemelding
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Hva regnes som overtid ?
Mange forenklinger i aksjeloven
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands