Toppmeny_logo_vigres
Toppmeny_logo_vigres
Title_arrow

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018

Det mest spennende i statsbudsjettet er kanskje at Skattedirektoratet får en halv milliard for å forenkle innrapportering av skattemeldinger.
REDUSERT SKATT PÅ INNTEKT 

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Regjeringen foreslår videre reduksjon til 23 prosent i 2018. Dette er i tråd med enigheten om skattereform på Stortinget. Petroleumsskatten og grunnrenteskatten for vannkraft justeres innenfor en provenynøytral ramme.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33. Økningen i faktorstørrelsen skyldes reduksjonen i selskapsskatten. Den samlede marginalskatten på utbytte skal opprettholdes omtrent på dagens nivå.  

Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent.

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert for de aller fleste, og mest for dem med de laveste inntektene. Dette skjer ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,47 og 0,89 prosentenheter, og minst for lavere inntekter. Regjeringen foreslår videre å øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd fra 44 til 45 prosent.

LETTELSER I FORMUESSKATTEN OG EIENDOMSSKATTEN 

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten til 20 prosent i 2018, i tråd med enigheten om skattereform. For å unngå at næringseiendom eid gjennom ikke-børsnoterte selskap både får rabatt i aksjeverdien og i formuesverdien av selve eiendommen, avvikles den særskilte verdsettingsrabatten på 11 prosent for slik eiendom.

Bunnfradraget i formuesskatten på 1,48 millioner kroner videreføres nominelt.

Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres reglene for «verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt.

ENDRINGER PÅ AVGIFTSOMRÅDET 

Den lave satsen i merverdiavgiften som gjelder enkelte tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement, foreslås økt fra 10 til 12 prosent.

Regjeringen foreslår at flere av forslagene fra Grønn skattekommisjon følges opp. Regjeringen foreslår blant annet at fritak og lave satser i CO2-avgiften fjernes.

Det fremmes forslag om at vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler differensieres etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Fritaket for elbiler i engangsavgiften foreslås opphevet, men elbiler gis samme vektfradrag som hybridbiler. Dette medfører at bare de aller tyngste elbilene får engangsavgift. Regjeringen foreslår samtidig at elbiler fritas fra omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften fra 2018.

ANDRE FORSLAG 
Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer i skatte- og avgiftsreglene:
  • Skatteklasse 2 avvikles
  • Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen avvikles
  • Skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig avvikles. Inntekter fra leieforhold under 30 dager blir dermed skattepliktige.
  • Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres
  • Maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten heretter økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.
Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019
Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Digital sykemelding
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Norge får nye personvernregler i 2018
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands